سفارش گیر زعفران

دانلود فایل های سفارش گیر نرم افزار رستورانی زعفران:

دانلود فایل ویژه دستگاه سفارش گیر (PDA) نسخه ۳٫۵۸ ( قابل نصب بر روی نسخه ۳٫۵۸ )

دانلود فایل ویژه دستگاه سفارش گیر (PDA) نسخه ۳٫۶۰ ( قابل نصب بر روی نسخه ۳٫۶۰ )

دانلود فایل ویژه دستگاه سفارش گیر (PDA) نسخه ۴٫۰۰ ( قابل نصب بر روی نسخه ۴٫۰۰ )

دانلود فایل ویژه دستگاه سفارش گیر (PDA) نسخه ۴٫۰۲ ( قابل نصب بر روی نسخه ۴٫۰۲ , ۴٫۰۸)

دانلود فایل ویژه دستگاه سفارش گیر (PDA) نسخه ۴٫۱۲ ( قابل نصب بر روی نسخه ۴٫۱۲)

دانلود apk دستگاه سفارش گیر (PDA) نسخه ۴٫۱۴ ( قابل نصب بر روی نسخه ۴٫۱۴)

دانلود وب سرویس دستگاه سفارش گیر (PDA) نسخه ۴٫۱۴ ( قابل نصب بر روی نسخه ۴٫۱۴ )


دانلود فایل های سفارش گیر نرم افزار حسابداری زعفران:

دانلود وب سرویس و apk دستگاه سفارش گیر (PDA) ویژه نرم افزار حسابداری زعفران نسخه ۵٫۴۲( قابل نصب بر روی نسخه حسابداری )

دانلود وب سرویس دستگاه سفارش گیر (PDA) ویژه نرم افزار حسابداری زعفران نسخه ۵٫۴۲ ( قابل نصب بر روی نسخه حسابداری )

دانلود apk دستگاه سفارش گیر (PDA) ویژه نرم افزار حسابداری زعفران نسخه ۵٫۷۲( قابل نصب بر روی نسخه ۵٫۷۲ )

دانلود وب سرویس دستگاه سفارش گیر (PDA) ویژه نرم افزار حسابداری زعفران نسخه ۵٫۷۴ / ۵٫۷۲ ( قابل نصب بر روی نسخه ۵٫۷۲ / ۵٫۷۴ )

دانلود وب سرویس و apk دستگاه سفارش گیر (PDA) ویژه نرم افزار حسابداری زعفران نسخه ۵٫۷۸ ( قابل نصب بر روی نسخه ۵٫۷۸ )

Call Now Button