برخی قابلیت های نرم افزار صندوق مکانیزه فروش (POS):

 • پوشــش دادن مــواردي کــه در مــاده 2 و مــاده 3 آیــین نامــه اجرایــی مــاده 71  قــانون نظــام صــنفی منظــور گردیده است.
 • نرم افزار باید مناسب با شغل و نیاز صاحبان مشـاغل قابـل انتخـاب باشـد و نیـاز واقعـی مـؤدي را از لحـاظ مختلف تأمین نمایند.
 • امکــان ثبــت خریــد و فــروش کــالا، انبــارداري(موجــودي کــالا) و حســابداري جهــت ثبــت هزینــه هــاي صاحبان مشاغل.
 • داراي یک بانک اطلاعاتی قابل اعتماد باشد تا در مقابل مشکلاتی مثل قطعی بـرق و غیـره،اطلاعـات آندچار مشکل نشود.
 • امکان برقراري ارتباط با رابط هاي نرم افزاري ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و قابلیت ساخت فایل های الکترونیکی مورد نیاز سازمان.
 • امکان تهیه خروجی بر اساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی شامل گزارش سه ماهه خرید و فروش، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • قابلیت محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عـوارض بـا توجـه بـه نـوع کـالا و خـدمات و درج در فاکتور فروش.
 • لزوم استفاده از کد کالا و خدمات (ایران کد) در فرم صورتحساب و سامانه فروش.
 • قابلیت سفارشی شدن نرم افزار براي رسته هاي شغلی مختلف بر اساس طبقـه بنـدي مشـاغل مـاده 96 قـانون مالیات مستقیم.
 • امکان کنترل و دسترسی لحظه اي موجودي کالا در هنگام فروش و در طول دوره مالی.
 • امکان بررسی وضعیت دستگاه هاي جانبی متصل به صندوق فروش.
 • محیط گرافیکی و کاربر پسند (user friendly) و چند زبانه (فارسی و انگلیسی).
 • امکان دسترسی به تمام امکانات سیستم با استفاده از کلیدهاي میانبر.
 • کنترل و شناسایی کاربران با توجه به رمز عبور و حق دسترسی.
 • امکان طبقه بندي و گروه بندي کالاها در ساختارهاي سلسله مراتبی.
 • امکان تعریف بارکدهاي متعدد براي یک کالا و دسترسی به اطلاعات کالا از طریق اسکن بارکد کالا.
 • امکان دسته بندي مجموعه اي از کالاها و فروش و قیمت گذاري گروهی.
 • امکان قیمت گذاري x/y (یک عدد500 ریال، 3 عدد 1000 ریال).
 • امکان تعریف قواعد فروش و خرید عمده و قیمت گذاري بر آن اساس.
 • امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعی خرید.
 • تخصیص شماره سریال خودکار به اسناد خرید و امکان ردیابی اقلام فاکتور با واردسازي شماره سریال سند.
 • امکان ثبت اسناد خرید به صورت قطعی، امانی، مشارکتی.
 • امکان ثبت فروش نقدي، اعتباري، چک یا ترکیبی.

 

Call Now Button

جهت درخواست مشاوره و دریافت بن تخفیف

نام و شماره موبایل خود را ارسال نمایید.

تخفیف