صندوق مکانیزه فروش

صندوق مکانیزه فروشبرخی قابلیت های نرم افزار صندوق مکانیزه فروش (POS):

 

 • پوشــش دادن مــواردی کــه در مــاده ۲ و مــاده ۳ آیــین نامــه اجرایــی مــاده ۷۱  قــانون نظــام صــنفی منظــور گردیده است.
 • نرم افزار باید مناسب با شغل و نیاز صاحبان مشـاغل قابـل انتخـاب باشـد و نیـاز واقعـی مـؤدی را از لحـاظ مختلف تأمین نمایند.
 • امکــان ثبــت خریــد و فــروش کــالا، انبــارداری(موجــودی کــالا) و حســابداری جهــت ثبــت هزینــه هــای صاحبان مشاغل.
 • دارای یک بانک اطلاعاتی قابل اعتماد باشد تا در مقابل مشکلاتی مثل قطعی بـرق و غیـره،اطلاعـات آندچار مشکل نشود.
 • امکان برقراری ارتباط با رابط های نرم افزاری ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و قابلیت ساخت فایل های الکترونیکی مورد نیاز سازمان.
 • امکان تهیه خروجی بر اساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی شامل گزارش سه ماهه خرید و فروش، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • قابلیت محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عـوارض بـا توجـه بـه نـوع کـالا و خـدمات و درج در فاکتور فروش.
 • لزوم استفاده از کد کالا و خدمات (ایران کد) در فرم صورتحساب و سامانه فروش.
 • قابلیت سفارشی شدن نرم افزار برای رسته های شغلی مختلف بر اساس طبقـه بنـدی مشـاغل مـاده ۹۶ قـانون مالیات مستقیم.
 • امکان کنترل و دسترسی لحظه ای موجودی کالا در هنگام فروش و در طول دوره مالی.
 • امکان بررسی وضعیت دستگاه های جانبی متصل به صندوق فروش.
 • محیط گرافیکی و کاربر پسند (user friendly) و چند زبانه (فارسی و انگلیسی).
 • امکان دسترسی به تمام امکانات سیستم با استفاده از کلیدهای میانبر.
 • کنترل و شناسایی کاربران با توجه به رمز عبور و حق دسترسی.
 • امکان طبقه بندی و گروه بندی کالاها در ساختارهای سلسله مراتبی.
 • امکان تعریف بارکدهای متعدد برای یک کالا و دسترسی به اطلاعات کالا از طریق اسکن بارکد کالا.
 • امکان دسته بندی مجموعه ای از کالاها و فروش و قیمت گذاری گروهی.
 • امکان قیمت گذاری x/y (یک عدد۵۰۰ ریال، ۳ عدد ۱۰۰۰ ریال).
 • امکان تعریف قواعد فروش و خرید عمده و قیمت گذاری بر آن اساس.
 • امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعی خرید.
 • تخصیص شماره سریال خودکار به اسناد خرید و امکان ردیابی اقلام فاکتور با واردسازی شماره سریال سند.
 • امکان ثبت اسناد خرید به صورت قطعی، امانی، مشارکتی.
 • امکان ثبت فروش نقدی، اعتباری، چک یا ترکیبی.

 

Call Now Button