نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی چیست و چه کاری انجام می دهد ؟

نرم افزار حسابداری فروشگاهی  یکی از مؤلفه های مهم مدیریت مواد است.

نرم افزاری است که حساب مواد و موجودی انبار  را به شکلی نگه می دارد که با استفاده از آن می توان حساب همه موارد را داشت .

موجودی را  ایمن نگه داشته و در زمان نیاز همه چیز در دسترس است.

 ذخیره سازی یک بخش اساسی و حیاتی ترین چرخه اقتصادی است

و مدیریت فروشگاه توسط نرم افزار فروشگاهی  عملکردی تخصصی است که می تواند به طور کلی در بهره وری و کارایی کلی عملکرد مواد مؤثر باشد.

 به معنای واقعی کلمه فروشگاه به مکانی اطلاق می شود که مواد تحت نگه داری  قرار بگیرند.

به طور معمول یک فروشگاه دارای چند فرآیند و فضای ذخیره سازی است.

 فرایندهای اصلی فروشگاه

عبارتند از:

1-دریافت مواد دریافتی (دریافت) ،

2- نگه داشتن مواد تا زمانی که برای استفاده مورد نیاز باشد (نگهداری در انبار)

 -3جابجایی آنها.

4-خروج از فروشگاه برای استفاده

5-   کنترل موجودی 

در یک سازمان تولیدی ، این روند دریافت ، نگهداری و انبار چرخه ای شکل می گیرد که بصورت مداوم انجام می شود.

راه اندازی سازمانی فروشگاهی بستگی به نیازهای سازمان دارد و برای رفع نیازهای خاص سازمان متناسب است.

فروشگاه برای دنبال کردن فعالیت های خاصی است که با استفاده از منابع مختلف اداره می شود.

نرم افزار مدیریت فروشگاه پرنس 

اطمینان دارد كه کلیه فعالیتهای مربوط به انبار كردن و كنترل سهام توسط كاركنان فروشگاه انجام شود.

در بسیاری موارد ، این نرم افزار نیاز به استخدام و آموزش افرادی دارند که بتوانند به شیوه صحیح از آن استفاده کنند .

مدیریت صحیح سیستم های فروشگاه انعطاف پذیری را برای تغییر شوک در تقاضا فراهم می کند و خرید را برای برنامه ریزی در آینده امکان پذیر می کند.

از آنجا که این مواد هزینه ای دارند ، سازمان باید موادرا با نرم افزار حسابداری فروشگاهی مناسب مثل پرنس به گونه ای مدیریت کند تا هزینه کل نگهداری مواد بهینه باقی بماند.

فروشگاه برای ذخیره سازی به فضای امن نیاز دارد و بعد از آن به نرم افزار مدیریت صحیح برای آن فضا نیاز است .

این است که نرم افزار حسابداری پرنس کلیه اسناد و مدارکی از مواد را که قادر به ردیابی یک مورد هستند ، تمام جزئیات آن را نشان داده و آن را تا زمان ماندگاری آن به روشی که مقرر یا تا زمان انتشار آن برای استفاده صادر کرده ، حفظ کند.

وظیفه نگهداری از امور مربوط به نگهبانی ایمن و حفظ مواد موجود در انبار ، رسیدها ، صدور و حسابداری آنها بر عهده نرم افزار مدیریت فروشگاه می باشد.

هدف تأمین مؤثر و اقتصادی مواد مناسب در زمان نیاز و در شرایطی است که در آن مورد نیاز است.

وظیفه اصلی نرم افزار حسابداری فروشگاه این است که مواد ورودی را دریافت کرده و به عنوان سرپرست مواد فعالیت کرده و فاکتور آن را زمانی که در حال خروج است ، صادر کند.

دیدگاه ها بسته شده است

Call Now Button