فرم پرسشنامه استخدام

پرسشنامه استخدام

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • مدرک تحصیلیرشته نحصیلیمعدل کلتاریخ شروعتاریخ پایاننام موسسه آموزشیشهر/کشور 
  • نام سازمان یا شرکتشغل/سمتمدت سابقهتاریخ شروعتاریخ پایانآخرین حقوق و مزایا/ریالعلت ترک خدمت 
  • نام دوره آموزشینام موسسه آموزشمدت دوبارهتاریخ شروعتاریخ پایانتوضیحات 
  • نامو نام خانوادگینسبتشغلنشانی و محل کارتلفن 
  • نامو نام خانوادگینسبتشغلنشانی و محل کارتلفن 
  • نام و نام خانوادگیجنسیتنسبت با کارمندتاریخ تولدمیزان تحصیلاتشغل